THOUGHT: Txhov Siab, Txov Plawv

Thought of the moment:

Kuv muaj kev nyuaj siab, tu siab, chim siab, mob siab, kho siab los koj tsis pom tsis paub; tsis txawj hais ib lo lus zoo los txhawb kuv lub dag lub zog. Koj muaj kev nyuaj siab, tu siab, chim siab, mob siab, kho siab los kuv tsis pom tsis paub. Kuv los tsis txawj hais ib lo lus zoo los txhawb koj lub dag lub zoo. Tsis muaj ib tug uas yuav los paub txog yus txoj kev txom nyem ntawm yus kheej li. Tsis muaj ib tug uas yus tau khiav khwj khuav mus saib es piav kuv txoj kev ntxhov siab ntxhov plaws rau? Peb ua tib neeg nyob, ua cas es nyuaj ua luaj?

Lam zoo li tej ntwv cua es ya ib lub hav dhau mus rau ib lub rooj, tsis nco qab txog txoj kev ua neej, kev xav, kev ntshaw thiab txoj niag kev nrhiav noj nrhiav haus, tsis nco txoj niag kev txhov siab txhov plawv li lawm os…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s